استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
کرمانکرمانآرمان ایده آراي برترميثم زارع33386452خدمات- صنعت-كشاورزيکرمان -شهرك خضرا- كلينيك كسب و كار - واحد 201
کرمانکرمانانديشه جاويد كوير محمد مهدی طهماسبیخدمات- صنعت-كشاورزي
کرمانکرمانماهان عقيق پارسيسید عبدالرضاجعفری صدر32721807صنعتكرمان- خيابان شهيد رجايي- كوچه 54-پلاک 6
کرمانکرمانتلاشمنصور نیک پور32470896خدمات-صنعتکرمان - خ جهاد- بين كوچه 60 و 62
کرمانسیرجانايده انديشوحيد شهبا42340429خدمات- صنعت-كشاورزيسيرجان-بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي-جنب بانك ملي-طبقه فوقاني رستوران پدر خوب- واحد6
کرمانکرمانآرمانشهر سگالسيد محمد حسين طباطبايي32463941خدمات- صنعت-كشاورزيكرمان-خيابان شفا- شفا 19-ساختمان پنجم سمت راست- واحد4
کرمانکرمانداتيس پرداز كويررويا اسدي32431890خدماتكرمان- ميدان كوثر- شهرك باهنر-خيابان بهارستان- كوچه 9-اولين كوچه سمت چپ-غربي1-آخرين ساختمان سمت چپ-طبقه دوم
کرمانشهربابکستکارضا ضیایی34117818خدمات- صنعت-كشاورزيشهربابک-بزرگراه خلیج فارس-مرکز توسعه کسب و کار