استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
همدانهمدانمديران بهبود دانش سينامحمدرضا سليمان شرفي32527000مبل و منبتهمدان ، چهاراه تختي ابتداي بلوار مدني پلاك 7 طبقه دوم
همدانهمداندانش گستر همدانعلي دادوند38230464صنعت ،‌كشاورزي ،‌خدماتهمدان - خيايان جهان نما - مقابل مجتمع تجاري جهان نما - ساختمان 104 - طبقه سوم
همدانهمدانتوسعه كارآفرينان جهادگرمرتضي قاسمخاني32530430كشاورزيهمدان.بلوار خواجه رشيد - پلاك 219
همدانهمدانمجمع متخصصين چكاد اوج امير مهدي عظيمي38272200صنعت ،‌كشاورزي ،‌خدماتهمدان . خيابان بوعلي . ساختمان ستاره شب . طبقه دوم . واحد 4