استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
مرکزیاراکشرکت زیست
پژوهان طبیعت
حمیدرضا مهاجرانی33670018صنعتاراک،خ دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، مجتمع قائم مقام فراهانی،
ساختمان شهیدمطهری، طبقه اول، کد پستی 9131-1-38361