استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
قزوینقزویندانش پژوهاناسماعیل رمضانی33338740صنعت، کشاورزی و خدماتقزوین خ فلسطین غربی مجتمع داریوش ط4 واحد4
قزوینقزوینمهام (مبنای هم افزائی آینده های مدیریت نو )حسن رضا برجعلی33330905صنعتقزوين خيابان پادگان كوچه شاهد پلاك 1 طبقه 1