استانشهرنام مرکزنام مدیرتلفن دفترزمینه فعالیتآدرس
خراسان جنوبیبیرجندنواندیشان بهارآفرین خاورانسید علیرضا محمدزاده32234855 IT- صنایع بیرجند - مدرس 7 پلاک 24/1
خراسان جنوبیفردوسپیروزان فردوسحمید عبداله زاده 32731801تمامی زمینه ها فردوس - خ خرمشهر مقابل دانشگاه پیروزان
خراسان جنوبیقایناتدانشگاه آزاد اسلامی قایناتمحمود مختاری32495160تمامی زمینه ها قاین - بلوار پروفسور الهی
خراسان جنوبیبیرجندپارس رابین خاوران محمود صداقتی 32457447IT - گردشگری و کشاورزیبیرجند - بلوار معلم معلم 36/1 شماره 25
خراسان جنوبیبیرجندپنج راه دانش راشامهدی محمودزاده32465340تمامی زمینه ها بیرجند - خیابان محلاتی پلاک 81